ToothHelp's tannhelseprosjekt i Peru

Fattigdom og sosial eksklusjon er de to viktigste faktorene som har ført til sosioøkonomiske forskjeller i Latin - Amerika. Sosial eksklusjon hindrer folk fra å delta i utdanning eller opplæring og få tilgang til tjenester. Noe som igjen fører til dårligere helse og større risiko for tidlig død. EU utpekte i 2010 bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon som viktig satsingsområde.  

Tony Blair, tidligere statsminister i Storbritania, uttalte følgende til The Independent den 9.desember 1997 om virkningen av sosial eksklusjon: 

"Sosial eksklusjon handler om inntekt, men det handler om mer,  sa han. Det handler om framtidsutsikter og nettverk og livssjanser. Det er et veldig moderne problem, og som er mer skadelig for individet, mer ødeleggende for selvfølelsen, mer nedbrytende for samfunnet som helhet, og som mer sannsynlig vil bli overført fra en generasjon til neste generasjon, enn materiell fattigdom". 

Tannhelseforeningen er av samme oppfatning som Tony Blair, og kan også vise til at Det Norske Handels og Inkluderingsdepartementet i sin Handlingsplan mot Fattigdom vektlegger at det er viktig med god tannhelse for å forebygge sosial eksklusjon.

TootHelp ser svært alvorlig på tannhelsesituasjonen i Latin-Amerika, og spesielt Peru. 

Tannhelsetilbudet i Peru:

Ifølge nasjonale tall i Peru, lever ca. 40 % av befolkningen i fattigdom, og det er dessuten mangel på helsetjenester. Spesielt på landsbygda i Andes fjellene er situasjonen alvorlig. Dette har igjen en sammenheng med generell dårlig tannhelse, og omfanget av tannråte eller karies. Nettopp karies er den hyppigste tannhelsesykdommen i Norge. 

83% av alle tenåringer i Peru lider av tannråte, eller karies:
En studie av 12- åringer i familier som bodde i dårlige husholdninger og/ eller var sosialt ekskludert i Peru, viste at 83,3 % av alle tenåringene de testet hadde karies (tannråte). 

95% av hele befolkningen i Peru lider av tannråte, eller karies:
Nasjonalt sett lider 95 % av hele befolkningen av tannråte.

Det offentlige tannhelsetilbudet i Peru er begrenset:
Det offentlige tannhelsetilbudet i Peru dekker bare trekking av tenner og fyllinger. Hvis man vil ha ytterligere hjelp av offentlig tannhelsetjenester er det ventekø og uansett for dyrt for de fleste.  

Bare 12% av tilbud på tannlegetjenester som i Norge: 
Det er dårlig tilgjengelighet på tannhelsetjenester i Peru. I dag eksisterer det kun en tannlege per ca. 9.000 mennesker i Peru. I Norge er tilsvarende tall 1.100. Tannlegetilbudet i Peru er dermed tilsvarende 12% av det offentlige norske tannhelsetilbudet. 

Tannhelseundervisning er dårlig i skolen i Peru:
Barn lærer generelt for lite om tannhelse på skolen. De lærer ikke nok om viktigheten og konsekvenser dårlig tannhelse kan medføre. Et stort problem er også at de drikker svært mye sukkerholdige drikker. Ved enkle tiltak i undervisning om viktighet og om nødvendig utstyr i praksis vil kunne redusere prosentandelen som sliter med dårlig tannhelse.   

ToothHelp's tannhelseprosjekt i Peru:

ToothHelp Peru vil i samarbeid med andre frivillige organisasjoner i Peru jobbe for å heve kunnskap om riktig tannhelse spesielt for barn- og ungdom, samt bidra til gratis utdeling av tannbørster og tannkrem til flest mulig.  

ToothHelp Peru er avhengig av støtte fra samarbeidspartnere og donasjoner fra tannlegebransjen for å lykkes.

En stor takk til alle tannlegekontor som støtter prosjektet, og ikke minst til våre partnere som aktivt bidrar med pengestøtte til prosjektet:

 
Våre partnere: